Diploma Eki / AKTS

Diploma Eki / AKTS

Ana Sayfa / Diploma Eki / Diploma Eki / AKTS

Diploma Eki (DE), ülkemizin de içerisinde yer aldığı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmayı hedefleyen Bolonya Süreci’nin öğelerinden birisidir. “Avrupa Bölgesi’nde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme’nin” IX.3 maddesi uyarınca da UNESCO-CEPES, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi işbirliği ile geliştirilen diploma ekinin anlaşmayı imzalayan ülkelerin yükseköğretim kurumları tarafından kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Diploma eki, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak “ortak ve herkesçe anlaşılır formatta” bilgi sağlamak için tasarlanmış bir formdur. Diplomaya ek olarak verilen bu belge, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır. 

Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS)

Avrupa Kredi transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir.  Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Öğrenci hareketliliğini ve öğrencilerin yurt dışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde akademik olarak tanınmasını kolaylaştırmak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen AKTS, yükseköğretim kurumlarına, program müfreadatlarının hazırlanmasında yardımcı olurken, programların ulusal ve uluslararası ölçekte daha rahat biçimde karşılaştırılabilmesine olanak sağlamakta ve buna bağlı olarak olarak, Avrupa Yükseköğretimini diğer kıtalar arasında daha çekici hale getirmektedir.

Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için ECTS kredisi (ECTS credit) belirlenir, alınan notlar ise ECTS notlandırma sistemi (ECTS grading scale) yardımıyla harf notuna dönüştürülür.

ECTS’te bir akademik yıllık eğitime 60 ECTS kredisi, bir dönemlik eğitime ise 30 ECTS kredisi verilir.

ECTS notlandırma sisteminin ana amacı öğrencinin performansı hakkında yüksek öğretim kurumlarına ek bilgi verecek şeffaflığı sağlamaktır. Ancak yüksek öğretim kurumlarının kendi notlandırma sistemlerine müdahale söz konusu değildir; yüksek öğretim kurumları, ECTS notlandırma sistemini nasıl kullanacaklarına kendileri karar verirler.  ECTS notlandırma sistemi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ECTS Notu

Bu notu alarak başarılı olan öğrencilerin tahmini yüzdesi

Tanım

A 10 Mükemmel
B 25 Çok iyi
C 30 İyi
D 25 Orta
E 10 Geçer
FX -- Başarısız
F -- Başarısız

ECTS’in uygulanmasını sağlayan ve akademik tanınmayı sağlayan üç temel unsur şunlardır:

Bilgi Paketi (Information Package)

ECTS’i uygulamak isteyen yüksek öğretim kurumları, kendi kurumlarında verilen dersler hakkında detaylı bilgi içeren ve her yıl güncellenen bir kılavuz hazırlarlar. Bu kılavuz ayrıca kayıt-kabul işlemleri, yemek ve barınma olanakları, akademik takvim gibi tanıtıcı bilgiler de içerir.Kurumlar Bilgi Paketlerini iki dilde (İngilizce eğitim yapılması halinde sadece İngilizce) hazırlanmış olarak basılı ve/veya web sayfalarına koymak suretiyle yayınlarlar. Bilgi Paketinde aşağıda verilen AKTS Kontrol Listesinde istenilen tüm bilgiler bulunmalıdır:

BİLGİ PAKETİ KONTROL LİSTESİ

Birinci Kısım: Kurum hakkında bilgi

İsim ve adres
Akademik takvim
Akademik yetkililer
Kurumun tipi ve statüsünü kapsayan tanımlama
Sunulan derece programları
Kabul/kayıt işlemleri
Başlıca Üniversite yönetmelikleri, özellikle tanınırlık işlemleri
Kurum AKTS koordinatörü

İkinci Kısım: Derece programları hakkında bilgi

A) Genel Tanımlama

Edinilen unvan
Başvuru Şartları
Eğitsel ve mesleki amaçlar
Başka çalışmalara geçiş imkanı
Dersin kredilerini içeren yapısal şema (yıllık 60 AKTS)
Eğer var ise final sınavı
Sınav ve değerlendirme kuralları
Bölüm AKTS koordinatörü

B) Her dersin tanımlanması

Dersin adı
Dersin kodu
Dersin türü
Dersin seviyesi
Dersin yılı
Dersin yarıyılı
Verilen kredi sayısı (iş yükü bazlı
Öğretim üyesinin adı
Dersin amacı (tercihen öğrenme edinimleri ve yetiler açısından)
Ön şartlar
Ders içeriği
Önerilen kitaplar
Öğretme yöntemleri
Değerlendirme yöntemleri
Öğrenim dili

Üçüncü Kısım: Öğrenciler için genel bilgi

Yaşam tutarı
Konaklama
Yemek
Sağlıkla ilgili imkanlar
Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için imkanlar
Sigorta
Öğrenciler için maddi destek imkanları
Öğrenci İşleri ofisi
Çalışma olanakları
Uluslararası programlar
Değişim öğrencileri için pratik bilgiler
Dil kursları
Stajlar
Spor imkanları
Boş zamanlar ve hobi etkinlikleri
Öğrenci dernekleri

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Öğrenim anlaşması, yurtdışında yapılacak eğitimin içeriğini açıklayan ve öğrenci ile her iki yüksek öğretim kurumu arasında imzalanan bir anlaşmadır. Öğrenim anlaşmasında yer alan ve başarıyla tamamlanan bir ders, öğrencinin kendi üniversitesi tarafından otomatik olarak tanınmaktadır.

Transkript (Transcript)

Yüksek öğretim kurumları ECTS’e katılan her öğrencinin transkriptini hazırlayıp ilgili diğer kuruma göndermek zorundadır. Transkriptte, alınan derslerin ECTS kredileri ile öğrencinin gerek ECTS notlandırma sistemine, gerekse kurumun kendi notlandırma sistemine göre almış olduğu notlar bulunur. 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, Salı